Fr. Kuriakose Vadana (Vicar)

(919) 439 0305 (H)

(407) 900 4999 (M)

vicar@lourdesmatha.org

Secretary

Hrideep Antony Kavalakkatt

(919) 627-4003

sec@lourdesmatha.org

Trustees

Dennison Sebastian Kottaikalil - (425) 241-9257

Sunny Sebastian Kakkaramattathil - (919) 805-4444

Vimal John Menachery - (757) 754-8117

trustees@lourdesmatha.org