Fr. Kuriakose Vadana (Vicar)

(919) 439 0305 (H)

(407) 900 4999 (M)

vicar@lourdesmatha.org

Mrs. Roshini Saju (Secretary)

sec@lourdesmatha.org


Mr. Anish Jacob (Trustee)

(919) 627 2527

trustees@lourdesmatha.org


Mr. Wilson Parayil (Trustee)

trustees@lourdesmatha.org